Servo Savox SB-2290SG Digital (50kg/cm) 7.4Volt

Servo Savox SB-2290SG Digital (50kg/cm) 7.4Volt

159,90 CHF
TTC